Start > Standardy Ochrony Dzieci – jak je wprowadzać w szkołach?

Standardy Ochrony Dzieci – jak je wprowadzać w szkołach?

Od dnia 15 lutego 2024 r. wszystkie podmioty pracujące z dziećmi są zobowiązane do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Obowiązek taki leży między innymi na placówkach systemu oświaty: przedszkolach, szkołach czy schroniskach młodzieżowych. Wszystkie te jednostki mają czas na opracowanie oraz wdrożenie standardów do 15 sierpnia 2024 r.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – DLA KOGO?

Standardy ochrony małoletnich uznajemy za konieczny element funkcjonowania wszystkich instytucji, w których przebywają dzieci. Dlaczego? Ponieważ dzięki nim placówka troszczy się o dobro każdego dziecka, zabezpiecza personel oraz dba o swoją reputację. Większa świadomość zagrożeń pozwala efektywniej im zapobiegać i w konsekwencji skuteczniej tworzyć środowisko wolne od czynników, które mogą doprowadzić do naruszenia praw dziecka. Standardy dają pracownikom jasność w zakresie zachowań niedozwolonych względem dzieci, jak również w sposób przejrzysty informują o oczekiwanej reakcji w przypadku obaw o ich bezpieczeństwo. Ponadto poprzez wdrożenie standardów instytucja kieruje na zewnątrz jednoznaczny komunikat na temat swojego zaangażowania w ochronę dzieci przed krzywdzeniem.

STANDARDY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 👇

  • W placówce oświatowej powinien zostać utworzony zespół – grupa robocza do tworzenia standardów ochrony małoletnich w skład której wejdą zarówno przedstawiciele kadry pedagogicznej jak i pracowników mających kontakt z dziećmi a niebędący nauczycielami, np. pracownik obsługi technicznej czy higienistka.
  • Standardy ochrony dzieci dotyczą wszystkich pracowników którzy mają lub mogą mieć kontakt z dziećmi. W związku z tym również proces wdrażania już gotowych standardów powinien objąć wszystkich pracowników szkoły – każdy wie jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia i jak na nie reagować.
  • Podczas tworzenia standardów dobrze jest wykonać wewnętrzny audyt – co już mamy z procedur interwencyjnych a czego nam brakuje w kontekście ochrony dzieci przed krzywdzeniem – a następnie wykonać ocenę ryzyka: jakie obszary w naszej placówce są szczególnie wrażliwe i czemu potrzeba się pilniej przyglądać.
  • Dobrze jest zaprosić dzieci do tworzenia części zapisów – np. bezpieczne relacje dziecko – dziecko. Również dobrym pomysłem może okazać się zaproszenie do konsultacji przedstawicieli rodziców – żeby mogli poczuć współodpowiedzialność za standardy w naszej placówce.
  • Kiedy mamy już gotowy dokument, musimy zadbać o to, aby wyznaczona wcześniej osoba zajęła sią wdrożeniem standardów w organizacji – aby każdy nauczyciel znał i umiał stosować standardy, aby każdy rodzic wiedział na jakich standardach opiera się nasza placówka, aby każde dziecko wiedziało do kogo może się zgłosić w sytuacji kiedy doświadcza przemocy lub jest jej świadkiem.
  • Gotowe standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, oprócz zasad bezpiecznej rekrutacji personelu, bezpiecznych relacji personel-dziecko i dziecko-dziecko, zawierają także zapis konkretnych procedur w których opisane jest krok po kroku co trzeba robić w sytuacji podejrzenia krzywdzenia.

GDZIE ZDOBYWAĆ WIEDZĘ?

Na Podkarpaciu organizacją prowadzącą szkolenia w obszarze tworzenia, wdrażania oraz monitorowania Standardów ochrony małoletnich jest Fundacja PRO-FIL. Nasi specjaliści szkolący się i współpracujący z ekspertami FDDS aktualnie szerzą wiedzę dotyczącą Standardów ochrony dzieci a już od wielu lat szkolą kadry pracujące z dziećmi i młodzieżą w zakresie identyfikacji i przeciwdziałania krzywdzeniu i przemocy.

Rozlicz z nami PIT 1,5%