Start > Pomoc psychologiczna – dyżury specjalistów

Pomoc psychologiczna – dyżury specjalistów

Celem dyżurów specjalistów będzie wstępne zdiagnozowanie problemów klientów oraz zaplanowanie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z ich usług. Specjaliści będą służyć bezpłatną pomocą w bezpiecznych warunkach potrzebnych do dzielenia się problemami i doświadczeniami osób potrzebujących wsparcia. Specjaliści udzielą fachowych porad, zmotywują do podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej korzystających ze wsparcia rodzin.

Psycholog dla dzieci i młodzieży

Konsultacje psychologiczne mogą obejmować m.in.: diagnozowanie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży, problemy oraz zaburzenia występujące u dzieci i młodzieży (np. zaburzenia lękowe). Nasi specjaliści posługują się różnymi, nowoczesnymi i tradycyjnymi metodami diagnostycznymi. Po trafnym rozpoznaniu zaburzenia, planują oni przebieg terapii i proponują rodzicom jedną z dostępnych metod leczenia. Najczęściej po konsultacjach i wywiadzie wdrażana jest terapia indywidualna lub grupowa. Jeżeli problemem są relacje rodzinne i to właśnie one wymagają naprawy, sugeruje się terapię rodzinną.

Psycholog dla dorosłych

Psycholog zajmuje się przyjmowaniem pacjentów, stawianiem właściwej diagnozy psychologicznej i udzielaniem wsparcia. Do jego zadań należy profesjonalne opiniowanie oraz doradztwo.. Pomaga osobom z różnego rodzaju problemami i zaburzeniami w ich zniwelowaniu lub zmniejszeniu; wspólnie z klientem analizuje przyczyny zaburzeń, pomaga mu w poznaniu i zrozumieniu jego zachowań.

Indywidualne podejście psychologa do klienta zapewnia adekwatne wsparcie do zdiagnozowanego problemu. Natomiast stosowanie różnorakich technik psychologicznych gwarantuje dostosowanie do jego potrzeb i możliwości. Forma dyżuru sprawia, że zainteresowany może korzystać z pomocy psychologa, w zależności od potrzeb, na jednej lub wielu sesjach. Pomoc psychologiczna powinna być skuteczna, dlatego jej rezultaty zależeć będą przede wszystkim od szerokiej wiedzy i umiejętności psychologa, a także gotowości do przyjęcia wsparcia przez klienta.

Terapeuta rodzinny

Forma wsparcia dla osób doznających konfliktów małżeńskich, problemów wychowawczych, konfliktów rodziców z dorastającymi dziećmi, przewlekłej choroby i wszelkich kryzysów w rodzinie. Jest też niezbędna w leczeniu zaburzeń odżywiania jak i także konfliktów dorosłych dzieci z rodzicami. Terapeuta podczas spotkań z daną rodziną stara się zrozumieć, na czym polegają kłopoty tej rodziny i jak przyczynia się do tego sposób funkcjonowania całej rodziny. Terapeuta rodzinny pracuje zarówno indywidualnie z członkami rodziny jak też grupowo pracując z całą rodziną jednocześnie. Głównym zadaniem terapii systemowej jest naprawienie relacji w rodzinie, wzmocnienie jej więzi. Terapeuta wspomaga rodzinę w procesie budowania wzajemnego zrozumienia i empatii.

Trening kompetencji społecznych z elementami socjoterapii

Tematyka zajęć w formie warsztatowej obejmuje między innymi: zagadnienia w obszarze rozwoju umiejętności społecznych. Regularne spotkania mają na celu integrację grupy oraz korekturę zaburzeń zachowania. Ważne jest również zapoznanie uczestników zajęć z umiejętnościami społecznymi co oznacza posiadanie wiedzy na temat tego co, jak i kiedy należy zrobić, aby osiągnąć zmierzony cel interpersonalny oraz rozumienie tego dlaczego coś działa lub nie w relacjach między ludzkich. Tematyka warsztatów jest dostosowana do potrzeb i możliwości każdej z grup. Rozwijanie podczas zajęć kompetencji społecznych pozwala uczestnikom na zwiększenie kompetencji interpersonalnych jak i intrapsychicznych. Program zajęć przewiduje także zagadnienia dotyczące rozwijania kompetencji liderskich, tak by kształtować wśród młodych postawę prospołeczną i proobywatelską, ukierunkowując na podejmowanie działań na rzecz innych. Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady, metody i techniki efektywnej komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji itp. przy jednoczesnym ćwiczeniu nabywanych kompetencji w bezpiecznych warsztatowych warunkach. Zdobędą umiejętność komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, która jest nieodłącznym elementem porozumiewania się z innymi ludźmi.

Rozlicz z nami PIT 1,5%