Start > Warsztaty i profilaktyka dla uczniów

Warsztaty i profilaktyka dla uczniów

Profilaktyka uwzględnia wiele działań, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju. Takie podejście wynika z przekonania, że jednym z podstawowych źródeł problemów wychowawczych oraz nieprzystosowania społecznego dziecka, są deficyty rozwoju emocjonalnego i nieprawidłowa adaptacja do ról, a także warunków życiowych. Rozwój dziecka i jego samodzielność niesie ze sobą wiele zagrożeń. Konieczne jest więc wyposażenie dziecka w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zespół Fundacji PRO-FIL zajmuje się działalnością profilaktyczną już od 15 lat. W tym czasie przeprowadzono setki warsztatów dla dzieci i młodzieży. Działania Fundacji wspierane są m.in. przez UNICEF, ONZ, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.. Naszym celem jest skuteczne prowadzenie działań chroniących dzieci i młodzież przed podejmowaniem
zachowań ryzykownych. Nasze autorskie programy profilaktyczne są uzupełnieniem Programów Wychowawczych Szkoły oraz Szkolnych Programów Profilaktyki. Forma warsztatów zakłada wykorzystanie szerokiego wachlarza działań, m.in: elementów arteterapii, pracę w grupach, rozwiązywanie zadań, gry, realizację projektów multimedialnych czy dyskusję. Takie działania korzystnie wpływają również na integrację grupy. Podczas zajęć zespół klasowy jest diagnozowany, zarówno w kontekście grupy, jak i pojedynczych jednostek. Następnie, już po zajęciach, odbywa się omówienie pracy z wychowawcą klasy.

Trening umiejętności psychologicznych

Zajęcia warsztatowe, których celem jest zwiększanie zdolności do nawiązania pozytywnych kontaktów interpersonalnych dzieci i młodzieży. W ramach tego warsztatu pracuje się w obszarze
następujących tematów:

 • Elementy dobrej komunikacji – ćwiczenia praktyczne w parach podgrupach;
 • Motywacja – dziesięć sposobów skutecznej automotywacji do nauki i pracy;
 • Stres – sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem;
 • Asertywność w relacjach interpersonalnych – praktyczne ćwiczenie.

Skuteczna komunikacja

Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze, których celem jest edukacja w zakresie skutecznej komunikacji. W ramach tego warsztatu pracuje się w obszarze następujących tematów:

 • Konstruktywne rozwiązywanie sporów– nauka poprzez symulacyjne gry w zakresie negocjacji;
 • Nauka sposobów radzenia sobie ze złością – pozytywne metody wyrażania złości;
 • Umiejętności odnoszenia przeżywanych uczuć do określonej sytuacji lub osoby;
 • Rozwijanie umiejętności określania i nazywania uczuć i emocji przeżywanych przez uczniów;
 • Uświadomienie sobie własnych emocji i uczuć;
 • Rozwijanie zdolności współdziałania w grupie.

Zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej

Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze, których celem jest zapobieganie aktom agresji i przemocy wśród uczniów. W ramach tego warsztatu pracuje się w obszarze następujących tematów:

 • Psychoedukacja w zakresie wyrażania emocji;
 • Konstruktywne rozwiązywanie sporów – nauka poprzez symulacyjne gry w zakresie negocjacji;
 • Omówienie rodzajów przemocy – fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna;
 • Nauka sposobów radzenia sobie ze złością – pozytywne metody wyrażania złości;
 • Umiejętności odnoszenia przeżywanych uczuć do określonej sytuacji lub osoby;
 • Rozwijanie umiejętności określania i nazywania uczuć i emocji przeżywanych przez uczniów;
 • Uświadomienie sobie własnych emocji i uczuć;
 • Zapoznanie z prawnymi i moralnymi konsekwencjami przemocy.

Profilaktyka uzależnienia od alkoholu

Zajęcia warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie spożyciu alkoholu oraz praca nad fałszywymi przekonaniami i stereotypami, dotyczącymi skutków spożywania alkoholu. W ramach tego warsztatu pracuje się w obszarze następujących tematów:

 • Diagnoza zachowań ryzykownych;
 • Powody i motywacja do sięgania po alkohol przez młodzież;
 • Analiza szkodliwość alkoholu i strat jakie może powodować;
 • Praca nad mitami dotyczącymi alkoholu i uzależnienia od alkoholu;
 • Fazy uzależnienia od alkoholu;
 • Alternatywne sposoby spędzania czasu.

Profilaktyka uzależnienia od komputera i telefonu

Zajęcia warsztatowe, których celem jest zapobieganie zagrożeniom płynącym z nadmiernego korzystania z komputera i telefonu. W ramach tego warsztatu pracuje się w obszarze następujących tematów:

Diagnozowanie skali problemu w obszarze nadużywania nowych mediów;
Praca w zakresie korzyści i strat wynikających z nadużywania nowych mediów;
Mechanizmy uzależnienia od nowych mediów;
Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

Profilaktyka uzależnienia od narkotyków i dopalaczy

Zajęcia warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy oraz pracę nad fałszywymi przekonaniami i stereotypami dotyczącymi działania oraz skutków sięgania po
substancje psychoaktywne. W ramach tego warsztatu pracuje się w obszarze następujących tematów:

 • Diagnoza zachowań ryzykownych – spożycie środków psychoaktywnych;
 • Powody i motywacja do sięgania po substancje psychoaktywne przez dzieci i młodzież;
 • Narkotyki a dopalacze – podobieństwa i różnice;
 • Analiza szkodliwość substancji psychoaktywnych i strat jakie może powodować;
 • Praca nad mitami dotyczącymi uzależnień;
 • Poznanie funkcjonowania osoby uzależnionej i jej otoczenia;
 • Fazy uzależnienia od narkotyków i dopalaczy;
 • Dostarczanie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia;
 • Alternatywne sposoby spędzania czasu.
Rozlicz z nami PIT 1,5% Skip to content