Start > Statut

Statut

Statut
Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL

/tekst jednolity na dzień 27 sierpnia 2018 r./

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja o nazwie Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Kińczyka w dniu 2 lutego 2016r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Fundacja swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały i biura, w kraju i za granicą.
 4. Organem uprawnionym do tworzenia wyżej wymienionych oddziałów i biur jest Zarząd Fundacji, który podejmuje tą decyzję w drodze uchwały.
 5. Fundacja prowadzi swoją działalność przez czas nieograniczony.

§ 4

 1. Fundacja może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.
 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji – Fundacja może realizować zadania we współpracy z innymi podmiotami.

§ 5

 1. Fundacja ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Fundacji.

§6

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie działań z obszaru pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wykluczenia społecznego, w tym:
 • prowadzenie wielokierunkowych działań profilaktycznych oraz naprawczych zapobiegających patologiom społecznym, przeciwdziałających uzależnieniom
  i wszelkiemu wykluczeniu różnych grup społecznych;
 • podnoszenie poziomu świadomości społecznej w obszarze przyczyn powstawania i rozwoju zachowań patologicznych oraz wykluczeń społecznych;
 • rozwój sformalizowanych form opieki i wsparcia oraz środowiskowych form pomocy i samopomocy względem osób i rodzin z obszaru włączenia społecznego;
 • działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz wsparcia systemu pieczy zastępczej;
 • poprawa sytuacji społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej oraz zdrowia psychicznego osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • rzecznictwo interesów i wzmacnianie grup w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w tym w szczególności rodzin i osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, seniorów, osób uzależnionych, ubogich i bezdomnych;
 • działalność na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • działalność charytatywna;
 • holistyczna rewitalizacja społeczna i środowiskowa z uwzględnieniem działań inwestycyjnych.

 1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej, w tym:
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz oddolne inicjatywy;
 • podejmowanie inicjatyw w zakresie wdrażania i promowania istotnych rozwiązań prawnych i społecznych oraz partycypacja w tworzeniu dorobku prawnego Unii Europejskiej;
 • podejmowanie otwartego dialogu społecznego i integracja środowisk lokalnych;
 • podejmowanie inicjatyw, wspieranie i promowanie działań opartych na współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego;
 • upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami;
 • pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie między innymi: równego statusu  płci,  ich roli i miejsca we współczesnym świecie oraz upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zwiększanie poziomu wiedzy i świadomości prawnej obywateli, budowanie poradnictwa obywatelskiego;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • propagowanie tolerancji poprzez szerzenie idei równości.
 1. Wspieranie kultury i sztuki; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ochrona zdrowia publicznego, w tym:
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
  i dziedzictwa narodowego;
 • podejmowanie inicjatyw umożliwiających rozwój i promujących twórczość artystyczną profesjonalną i nieprofesjonalną;
 • budowanie lokalnej tożsamości kulturowej, w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • organizacja działań pozwalających na uprawianie sportu różnym grupom społecznym, pomoc w rozwijaniu i promowanie osiągnieć sportowych;
 • organizacja różnych form wypoczynku i rekreacji;
 • rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz ekologii i ochrony zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • upowszechnianie wiedzy, ochrona i promocja zdrowia w tym fizycznego, psychicznego i społecznego, działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.); zapewniająca optymalne i satysfakcjonujące funkcjonowanie społeczne.

 1. Wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym:
 • zapewnianie równego dostępu do edukacji różnym grupom społecznym;
 • współpraca z jednostkami sektora publicznego, prywatnego i społecznego w kraju i za granicą umożliwiająca szerszy dostęp oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie edukacji formalnej i nieformalnej;
 • edukacja społeczeństwa w różnych dziedzinach gwarantujących rozwój umiejętności i kompetencji w formach szkolnych i pozaszkolnych,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju opieki przedszkolnej;
 • animacja i propagowanie działań wspomagających rozwój człowieka, będących odpowiedzią na społeczną potrzebę edukacji w oparciu o indywidualne zainteresowania jednostki;
 • wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji społecznych szczególnie w zakresie kompetencji interpersonalnych;
 • podejmowanie działań na rzecz zwiększenia dostępu do nowych technologii i podnoszenia kompetencji cyfrowych różnych grup społecznych, zwłaszcza defaworyzowanych ze względu na status materialny oraz miejsce zamieszkania;
 • propagowanie wartości wychowania dzieci i młodzieży oraz współpracy rodziny i instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie właściwych wzorców moralnych, systemu wartości i ambicji młodego pokolenia.

 1. Przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenie wiedzy społeczno-ekonomicznej społeczeństwa, wspieranie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych, w tym:
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • doskonalenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;
 • pomoc w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych;
 • promocja różnych form zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,  w tym prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • wspieranie, zarządzanie i tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i podmiotów aktywizacji zawodowej.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w ramach nieodpłatnej
i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego poprzez:

Działalność nieodpłatną taką jak:

 1. prowadzenie prac naukowo-badawczych służących podniesieniu skuteczności oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych oraz budowaniu sieci wsparcia osób pochodzących z obszaru włączenia społecznego,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 3. organizacja i prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i seminariów oraz konkursów, imprez, akcji plenerowych itp. dla różnych osób i grup wiekowych oraz dla instytucji i podmiotów, służących realizacji celów statutowych,
 4. tworzenie i realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i innych zwłaszcza z obszaru włączenia społecznego,
 5. tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem i reintegracji,
 6. prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, obozów, punktów konsultacyjnych oraz innego grupowego i indywidualnego wsparcia specjalistycznego,
 7. prowadzenie poradnictwa społecznego, obywatelskiego, zawodowego i prawnego,
 8. prowadzenie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
 9. organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach, służących realizacji celów statutowych,
 10. organizowanie pomocy charytatywnej i humanitarnej,
 11. tworzenie i prowadzenie grup samopomocowych, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej i innych podmiotów/instytucji propagujących idee polityki społecznej,
 12. tworzenie systemu wsparcia, w tym tworzenie i prowadzenie placówek o różnym profilu oraz placówek profilaktycznych dla osób uzależnionych, w tym od uzależnień behawioralnych, osób bezdomnych, seniorów i innych osób pozostających w sytuacji kryzysowej.
 13. tworzenie i prowadzenie placówek o profilu edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym,
 14. organizowanie kampanii i akcji informacyjnych,
 15. współpraca z instytucjami samorządowymi, związkowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi, w kraju i za granicą w celu realizacji zadań statutowych,
 16. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych,
 17. wspomaganie organizacyjne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 18. prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Działalność odpłatną taką jak:

 1. prowadzenie prac naukowo-badawczych służących podniesieniu skuteczności oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych oraz budowaniu sieci wsparcia osób pochodzących z obszaru włączenia społecznego,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 3. organizacja i prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i seminariów oraz konkursów, imprez, akcji plenerowych itp. dla różnych osób i grup wiekowych oraz dla instytucji i podmiotów, służących realizacji celów statutowych,
 4. tworzenie i realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i innych zwłaszcza z obszaru włączenia społecznego,
 5. tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem i reintegracji,
 6. prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, obozów, punktów konsultacyjnych oraz innego grupowego i indywidualnego wsparcia specjalistycznego,
 7. prowadzenie poradnictwa społecznego, obywatelskiego, zawodowego i prawnego,
 8. prowadzenie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
 9. organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach, służących realizacji celów statutowych,
 10. organizowanie pomocy charytatywnej i humanitarnej,
 11. tworzenie i prowadzenie grup samopomocowych, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej i innych podmiotów/instytucji propagujących idee polityki społecznej,
 12. tworzenie systemu wsparcia, w tym tworzenie i prowadzenie placówek o różnym profilu oraz placówek profilaktycznych dla osób uzależnionych, w tym od uzależnień behawioralnych, osób bezdomnych, seniorów i innych osób pozostających w sytuacji kryzysowej,
 13. tworzenie i prowadzenie placówek o profilu edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym,
 14. współpraca z instytucjami samorządowymi, związkowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi, w kraju i za granicą w celu realizacji zadań statutowych,
 15. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych
 16. organizowanie kampanii i akcji informacyjnych,
 17. wspomaganie organizacyjne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 18. prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

III.      MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 PLN przyznany
w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte
w trakcie działalności Fundacji.

§ 10


1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
2. Zarząd Fundacji może lokować majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.

§ 11


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12


1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

 • funduszu założycielskiego,
 • darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych oraz sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,
 • dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,
 • dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych oraz ze sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,
 • z funduszy Unii Europejskiej
 • z innych środków publicznych, w szczególności z dotacji, subwencji a także
  w związku z realizacją zadań publicznych lub zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • odsetek z lokat bankowych,
 • dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • wpłat 1% podatku dochodowego. 

§ 13

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów Fundacji.
 2. Funduszami i majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.
 3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 14

Rachunkowość prowadzi się według obowiązujących przepisów. Rok kalendarzowy jest rokiem sprawozdawczym.

IV.       WŁADZE FUNDACJ


§ 15
Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji,
 3. Komisja Nadzoru.

V. Zarząd Fundacji

§ 16

 1. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatora. Zarząd składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu i, w przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z 2 osób, Wiceprezesa Zarządu, a w przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
 2. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.
 3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu Fundacji. Fundator może odwołać Zarząd Fundacji lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 4. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Komisji Nadzoru i Radzie Fundacji.


§ 17

 1. Fundator powołując członków Zarządu określa pełnione przez nich funkcje w Zarządzie (Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Skarbnik).
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych i innych niż majątkowe uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.
 3. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z więcej niż 1 osoby, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych i innych niż majątkowe upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z więcej niż 1 osoby, zawarcie w imieniu Fundacji umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub zaciągnięcie zobowiązania wekslowego wymaga łącznego działania Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 • opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;

4) sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji;
5) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
6) powoływanie oddziałów i biur Fundacji;
7) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;

 • prowadzenie polityki kadrowej, zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia;
 • uchwalanie regulaminów;
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w statucie dla innych organów Fundacji.
  6.Zarząd Fundacji ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 19


1. Każdy członek Zarządu Fundacji ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd Fundacji formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu Fundacji.
3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20

 1. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie oraz wykonywać czynności związane z pełnieniem funkcji członka Zarządu lub niezwiązane z pełnieniem tej funkcji na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji określa Zarząd Fundacji w formie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, wynagrodzenie członka Zarządu określa Komisja Nadzoru w drodze uchwały. 
 3.  Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.
 4. W umowach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje jeden z pozostałych członków Zarządu Fundacji. W przypadku Zarządu jednoosobowego, w umowach między Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje członek Komisji Nadzoru wskazany w uchwale tego organu.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora albo innego członka Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 4. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu Fundacji.

VI. RADA FUNDACJI

§ 22

 1. Rada Fundacji składa się z dwóch osób.
 2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następni członkowie Rady Fundacji powoływani są uchwałą Rady Fundacji. Członkowie Rady Fundacji (w tym pierwszego składu) mogą zostać odwołani uchwałą Rady Fundacji.
 3. Kadencja członków Rady Fundacji jest wspólna i wynosi 3 lata.
 4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
 5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w razie śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Rady Fundacji.
 6. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 7. Nie mozna łaczyć członkowstwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji i w Komisji Nadzoru.

§ 23

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach stanowiących, wnioskodawczych, opiniodawczych i wspierających działalność Zarządu.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 3. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji (oprócz powołania pierwszego składu Rady Fundacji),
 5. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Nadzoru,
 6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 7. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 8. Rada Fundacji jest uprawniona do żądania przedłożenia przez Zarząd Fundacji dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

VII. KOMISJA NADZORU

§ 24

 1. Komisja Nadzoru jest wewnętrznym organem kontrolnym Fundacji.
 2. Komisja Nadzoru składa się z dwóch osób.  Członków pierwszego składu Komisji Nadzoru powołuje Fundator. Następni członkowie Komisji Nadzoru powoływani są przez Radę Fundacji. Członkowie Komisji Nadzoru (w tym pierwszego składu) mogą zostać odwołani przez Radę Fundacji. Członkowie Komisji Nadzoru wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 3. Kadencja członków Komisji Nadzoru jest wspólna i wynosi 3 lata.
 4. Mandat członka Komisji Nadzoru wygasa w razie śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Komisji Nadzoru.
 5. Uchwały Komisji Nadzoru podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Nadzoru.

§ 25

 1. Do kompetencji Komisji Nadzoru należy:
 2. nadzór nad majątkiem i gospodarką finansową Fundacji,
 3. kontrolowanie bieżącej pracy Zarządu Fundacji,
 4. przedstawianie w razie potrzeby wniosków i ocen dotyczących pracy Zarządu,
 5. zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji (sprawozdania merytorycznego) i sprawozdania finansowego,
 6. rozpatrywanie skarg dotyczących Zarządu,
 7. prezentowanie opinii na temat problemów/kwestii wskazanych przez Zarząd,
 8. możliwość uczestnictwa jednego członka Komisji Nadzoru, wybranego przez ten organ, w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym,
 9. inne sprawy zastrzeżone w niniejszym statucie do kompetencji Komisji Nadzoru. 
 10. W celu realizacji swoich kompetencji, Komisja Nadzoru lub każdy z członków Komisji Nadzoru jest uprawniony do:

– żądania przedstawienia przez Zarząd wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

– dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 26

Członkowie Komisji Nadzoru nie mogą:

 1. być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

VIII. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE FUNDACJI

§ 27

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub zmiany celów Fundacji oraz uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Fundacja może być zlikwidowana w przypadku osiągnięcia celów statutowych lub
  w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na mocy uchwały Zarządu Fundacji na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, prowadzących działalność odpowiadającą celom określonym w § 7 niniejszego Statutu.
 4. Likwidatora/ów wyznacza Zarząd Fundacji.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29

Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§30

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się
  z inną fundacją.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zapadającej jednomyślnie.

§31


Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa.

§32

W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego Statutu stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.