Projekt “Wspólnie dla Ukrainy”

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO–FIL w ramach działalności na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, realizuje zadanie publiczne pod tytułem “Wspólnie dla Ukrainy”. Wsparcie uzyskane od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczone jest na pokrycie kosztów organizacji poradnictwa psychologicznego – 2000 godzin i zajęć socjoterapeutycznych – 912 godzin.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wsparcie ludności cywilnej przybywającej do Polski z Ukrainy jako uchodźcy wojenni oraz ich integracja i aktywizacja społeczna min. 500 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce (dorosłych/dzieci i młodzieży) – ze szczególnym uwzględnieniem grupy cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, np. związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi (w tym na Ukrainie) w okresie od 08.2022 r. do 12. 2023 r. na terenie woj. podkarpackiego.