Lokalne

Globalne

 

 

Tytuł mikroprojektu: „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii”

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej.

Projekt realizowany przez: FUNDACJA NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ PRO-FIL

Partner projektu: Karpatské centrum spolupráce, n.o. Svidník

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 r. – 30.11.2021 r.

Cel główny:

Celem mikroprojektu jest podniesienie jakości i skuteczności nieformalnej edukacji w sytuacji zagrożenia pandemią, które będzie miało wpływ na poprawę sytuacji na transgranicznym rynku pracy.

Cele szczegółowe:

  1. Nabycie przez uczniów z terenu pogranicza pl-sk nowych umiejętności, w szczególności szybkiego, kreatywnego i skutecznego dostosowywania się do nowych pandemicznych warunków.
  2. Podniesienie jakości i skuteczności nieformalnej edukacji w sytuacji zagrożenia pandemią a także zwiększenia potencjału merytorycznego kadry pedagogicznej.
  3. Wymiana doświadczeń kadry pedagogicznej związanej z pandemią i porównania jej wpływu na edukację na pograniczu polsko-słowackim

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

– pedagogów z terenu pogranicza polsko-słowackiego objętego wsparciem

– uczniów z terenu pogranicza polsko-słowackiego objętego wsparciem

Opis projektu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, uczniów i łagodząc skutki pandemii COVID-19 planuje się szereg zadań zmierzających do niwelowania skutków pandemii oraz radzenia sobie w sytuacjach z nią związanych tj.:

– Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów w zakresie: „Stres i radzenie sobie z nim” oraz „Komunikacja i motywowanie”

– Warsztaty dla uczniów mających na celu łagodzenie negatywnych skutków związanych z systemem edukacji podczas pandemii COVID-19, podnoszenie umiejętności i kompetencji uczniów

– Coaching wspierający uczniów, którzy ucierpieli w wyniku pandemii w formie pracy indywidualnej.

W trakcie realizacji projektu nauczyciele skoncentrują się na udoskonaleniu własnych zasobów, poznają metody, które będą mogli wykorzystać w swojej dalszej pracy z młodzieżą. Uczniowie zaś będą mieli okazję do treningu umiejętności społecznych, który ma na celu zwiększenie zdolności do nawiązania kontaktów interpersonalnych oraz czerpania z nich satysfakcji poprzez trening komunikacji, budowania motywacji, kreatywności. Wspólna realizacja zadań przez partnerów projektu Polski i Słowacji otwiera nowe możliwości spójnego połączenia systemu edukacji po obu stronach granicy.

Całkowita wartość projektu (100%): 58 806,30 €

Kwota dofinansowania z EFRR (85%): 49 985,35 €

Budżet Państwa (5%): 2 940,31 €

Wkład własny (10%): 5 880,64 €