Start > Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie realizujemy nie tylko swe statutowe cele pomagając uchodźcom z Ukrainy. Świadczymy także pomoc materialną dając zakwaterowanie w lokalu, którym dysponujemy w Rzeszowie, i który specjalnie na te cele w trybie pilnym przystosowaliśmy do zamieszkania. Od 24 lutego schronienie znalazło tu 45 rodzin – ponad 100 osób.

Dzięki opisanym projektom pomogliśmy do tej pory 2500 uchodźcom z Ukrainy przybyłym do Polski podczas trwającej w ich kraju wojny.
Pierwsze wsparcie finansowe otrzymaliśmy z Kancelarii Rady Ministrów, na realizację wsparcia psychologicznego dla 200 osób – 1000 h konsultacji.
Udało nam się doposażyć hostel dla uchodźców z Ukrainy (infrastruktura mieszkaniowa niezbędna do zapewnienia godziwych warunków egzystencjalno- bytowych osób korzystających z hostelu) dzięki projektowi S.O.S. Ukrainie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5. – wsparcie uzyskane od Narodowego Instytutu Wolności.

Kolejnym projektem realizowanym od maja br. był PROJEKT – INTEGRACJA, z grantu przyznanego przez Air Liquide. Jego celem była integracja społeczna osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne (zrealizowanych 500 ha), zajęcia grupowe (100 ha) oraz organizację wyjazdów dzieci z rodzicami (31 osób).

W ramach projektu Wspólnie dla Ukrainy! dofinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, podjęliśmy działania na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Tego typu pomoc od V 2022 – XII 2023 otrzyma 500 uchodźców w ramach 2000 godzin poradnictwa psychologicznego (indywidualnego) i 912 godzin zajęć socjoterapeutycznych (grupowych) dla dzieci i młodzieży.

Realizujemy także projekt Solidarni w potrzebie finansowany ze środków Funduszu Pomocy na podstawie umowy nr S-I.6333.119.4.2022/T zawartej z Wojewodą Podkarpackim. CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wspieranie inicjatyw edukacyjnych, profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju.
W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im J. A. Komeńskiego w partnerstwie z UNICEF prowadzimy przedsięwzięcie mające na celu wsparcie ukraińskich matek z małymi dziećmi – PROGRAM SPYNKA. Ma on na celu Wsparcie: ułatwienie dzieciom i ich matkom z Ukrainy adaptacji oraz budowania poczucia bezpieczeństwa i wspólnoty, wspieranie rozwoju dzieci, budowanie wspólnoty i relacji między dziećmi.

Nasza pomoc jest także niekonwencjonalna. W partnerstwie z UNHCR – urzędem ONZ realizujemy projekt Mobil Protection Hub, którego celem jest zapewnienie kompleksowej bezpłatnej, ale również mobilnej pomocy psychologicznej poprzez konsultacje indywidualne oraz warsztaty grupowe. „Mobilność” polega na tym, że ww. pomoc świadczymy przemieszczając się wyposażonym w gabinet terapeutyczny kamperem, docierając do małych miejscowości w woj. Podkarpackim.