Start > Covid 19

Covid 19

Podczas pandemii COVID 19 zmieniło się funkcjonowanie ludzi w wielu sferach. W znacznym stopniu i szybkim tempie przekształcony został sposób działania m.in. środowiska szkolnego ale także innych ośrodków- w tym wychowawczych. Jak dostrzegają specjaliści (m. in. psychologowie i socjolodzy) zmiany dotyczyły nie tylko formy przekazywania wiedzy, ale także przyczyniły się do wielu zmian, mających liczne skutki psychologiczne i społeczne. Trudności pojawiające się u uczniów wpływały na reorganizację pracy nauczycieli i wychowawców, którzy mierzyli się w swojej pracy zawodowej w tym czasie z dodatkowymi trudnościami. Jak podkreślali zgodnie specjaliści duże znaczenie dla młodych osób miało poczucie ,,zaopiekowania emocjonalnego”. Oznacza to, że ważnym zadaniem pedagogów i opiekunów była dostępność dla najmłodszych pomimo dystansu fizycznego. W związku z tym poczyniliśmy kroki, obejmujące zainteresowanie ich trudnościami, emocjami, które przeżywają. Prócz zapotrzebowania na wsparcie ze strony młodych osób, dostrzegliśmy taką potrzebę także u innych, w tym niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, szczególnie narażonych na stres, wynikający z izolacji. Obserwacje, zebrane z działającej w okresie pandemii infolinii wsparcia, pokazały, jak wiele stresu, lęku i trudności było obecnych w ich życiu.

Projekt Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii, zrealizowany w 2021 roku stanowił pierwszy etap współpracy pomiędzy Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL, a stowarzyszeniem Karpatské Centrum Spolupráce, n.o. Celem ogólnym mikroprojektu było podniesienie jakości i skuteczności nieformalnej edukacji w sytuacji zagrożenia pandemią, które będzie miało wpływ na poprawę sytuacji na transgranicznym rynku pracy. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, uczniów i łagodząc skutki pandemii COVID-19 zrealizowaliśmy szereg zadań, zmierzających do niwelowania skutków pandemii oraz radzenia sobie w sytuacjach z nią związanych. W trakcie realizacji projektu nauczyciele brali udział w szkoleniach i superwizjach, koncentrowali się na doskonaleniu własnych zasobów, poznali metody, które mogli wykorzystać w swojej dalszej pracy z młodzieżą. Uczniowie zaś mieli okazję do uczestnictwa w treningu umiejętności społecznych, który ma na celu zwiększenie zdolności do nawiązania kontaktów interpersonalnych oraz czerpania z nich satysfakcji poprzez trening komunikacji, budowania motywacji, kreatywności. Wspólna realizacja zadań przez partnerów projektu Polski i Słowacji otworzyła nowe możliwości spójnego połączenia systemu edukacji po obu stronach granicy. Zaangażowanie szkół po obu stronach granicy była świetną okazją wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, co sprzyjało skuteczności i efektywności podejmowanych działań.

W bardzo trudnym czasie pandemii zwróciliśmy się także ku najbardziej potrzebującym i przeprowadziliśmy akcję charytatywną,

#DomyDzieckaBezWirusa (2020 rok), dzięki której udało się wzmocnić poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z domów dziecka na terenie województwa podkarpackiego. Sytuacja, w której powszechnie brakowało płynów do dezynfekcji i maseczek oraz bardzo surowa izolacja dzieci, była dla nich szczególnie trudna. Dzięki zorganizowaniu zbiórki oraz bezpłatnych konsultacji psychologicznych, udało się zapewnić wsparcie blisko 1500 osobom. Dodatkowymi wartościami naszej akcji charytatywnej było rozwijanie postawy wolontariatu oraz solidarności w czasach kryzysu i braku pewności odnośnie przyszłości. Odbiorcy naszej akcji to nie tylko dzieci z domów dziecka, ale również darczyńcy i sponsorzy, u których w wyraźny sposób rozwijaliśmy prospołeczne postawy.

W odpowiedzi na liczne zapytania do naszej Fundacji w okresie lockdownu (2020 rok) zorganizowaliśmy wspólnie z Centrum Szkoleniowo- Terapeutycznym SELF akcję charytatywną: Bezpłatne konsultacje psychologiczne, dla osób przeżywających wysoki poziom stresu związanego z pandemią. Łącznie udzieliliśmy ponad 340 godzin konsultacji psychologicznych. Skorzystały z niego osoby z 53 gmin: klienci PCPRów, DPSów, OPSów z woj. Podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Były to głównie osoby dorosłe i młodzież zmagający się z wieloma trudnościami wynikającymi z pandemii.

Następstwem tych działań okazał się projekt, realizowany w 2021 roku we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa, w ramach którego zrealizowaliśmy kolejne 500 godzin wsparcia psychologicznego. Nasze działania w tym obszarze były odpowiedzią na podstawowe potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego, miało znaczenie zwłaszcza dla osób, których niepełnosprawność znacznie utrudnia komunikację z otoczeniem. Poprzez dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, realizacja zadania miała większe znaczenie dla podniesienia aktywności środowiska wszystkich grup osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W projekcie wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom. Większość osób, do których skierowaliśmy ofertę jest w złej sytuacji ekonomicznej i życiowej, często należą one do grup ryzyka zagrożonych wykluczeniem społecznym, dlatego szczególnie ważna była dla nich możliwość dostępu do kompetentnej, kompleksowej, bezpłatnej pomocy i wsparcia psychologicznego.