Start > KONFERENCJA WOJEWÓDZKA pt. Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna (2017r.)

KONFERENCJA WOJEWÓDZKA pt. Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna (2017r.)

Projektu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, cyberprzemocy oraz profilaktyki uzależnień Dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. W konferencji wzięły udział poszczególne służby i instytucje zajmujące się na terenie województwa podkarpackiego przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie m.in. przedstawiciele samorządu województwa, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego, Kuratorium Oświaty, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, samorządów lokalnych: Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół, wychowawcy i pedagodzy, Dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy socjalni, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom , policjanci i pracownicy służby zdrowia.

Jej celem nadrzędnym było wzmocnienie współpracy i zwiększenie koordynacji działań instytucji
i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu lepszego planowania strategicznego i efektywnego kształtowania polityki społecznej w tej dziedzinie.

Rozlicz z nami PIT 1,5%