KONFERENCJA WOJEWÓDZKA pt. „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”  – z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, cyberprzemocy oraz profilaktyki uzależnień.

Dofinansowana z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie .

Okres realizacji: 23.10.2017 – 27.11.2017

Rola Fundacji: realizator zadania publicznego na zlecenie Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

  • Konferencja z udziałem poszczególnych służb i instytucji zajmujących się na terenie województwa podkarpackiego przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie m.in. przedstawiciele samorządu województwa, Urzędu Marszałkowskiego
    i Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego, Kuratorium Oświaty, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, samorządów lokalnych: Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół, wychowawcy i pedagodzy, Dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy socjalni, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych
    i Grup Roboczych oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    i Przeciwdziałania Uzależnieniom , policjanci i pracownicy służby zdrowia
  • zasięg: 200 osób