II KONFERENCJA WOJEWÓDZKA pt. “Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Realizowana we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Okres realizacji: 12.10.2018

Miejsce: Sala audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Cel: wzmocnienie współpracy i zwiększenie koordynacji działań instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu lepszego planowania strategicznego i efektywnego kształtowania polityki społecznej w tej dziedzinie.

Patronat: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpackie Kuratorium Oświaty

Opis: Do udziału w konferencji zaproszono poszczególne służby i instytucje zajmujące się na terenie województwa podkarpackiego przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym: przedstawicieli samorządu województwa; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej; samorządów lokalnych: Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Dyrektorów szkół, wychowawców
i pedagogów; Dyrektorów ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom, policjantów, pracowników służby zdrowia, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki przemocy.

Jej celem nadrzędnym jest wzmocnienie współpracy i zwiększenie koordynacji działań instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu lepszego planowania strategicznego i efektywnego kształtowania polityki społecznej w tej dziedzinie.