Projekt „Czas ruszyć z miejsca!”

Projekt „Czas ruszyć z miejsca!” POWR.01.02.01-18-0077/19 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rola Fundacji: realizator projektu

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2021

Miejsce realizacji: woj. Podkarpackie

Beneficjenci: Projekt obejmie wsparciem 24 osoby (w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn), w tym osoby niepełnosprawne, w wieku 18-29 lat, z poniższych grup:
1) osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w ks
ztałceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją kategorii NETT (POWER 2014-2020) – 18 osób (10k, 8m)
2) Ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych – 6 osób (4k, 2m)

Cel główny: wzrost zdolności do podjęcia stabilnego zatrudnienia poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne –
w okresie 01.09.2020 – 31.08.2021 r – 24 osoby (14k, 10m) w wieku 18-29 lat, zamieszkujących w woj. Podkarpackim, będących osobami biernymi zawodowo, należącymi do kategorii NEET (18 osób) lub ubogimi pracującymi, osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowe oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (6 osób), w tym min. 12 osób zamieszkujących średnie miasta wojewódzkie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz 5 osób o niskich kwalifikacjach. W projekcie min. 80% uczestników nabędzie kwalifikacje lub kompetencje zawodowe zgodne z potrzebami rynku pracy. Efektywność zatrudnieniowa projektu ogólna: 57%, ale osób w najtrudniejszej sytuacji – 42%, Efektywność zawodowa: min. 27%.

Wartość projektu: 435 366,60 zł, w tym dofinansowanie: 413 598,27 zł

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin projektu i rekrutacji
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie uczestnika projektu

 

Harmonogramy wsparcia:

 1. Październik 2020
 2. Listopad 2020
 3. Grudzień 2020
 4.  Styczeń 2021
 5. Luty 2021
 6. Marzec 2021
 7. Kwiecień 2021
 8. Maj 2021
 9. Czerwiec 2021
 10. Lipiec 2021
 11. Sierpień 2021
Osoba odpowiedzialna za sporządzanie/aktualizację harmonogramu:
Karolina Fejkiel-Łabusiewicz, e-mail: fundacja.profil@gmail.com, tel. 604 655 687