Projekt „Czas ruszyć z miejsca!”

Projekt „Czas ruszyć z miejsca!” POWR.01.02.01-18-0077/19 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rola Fundacji: realizator projektu

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2021

Miejsce realizacji: woj. Podkarpackie

Beneficjenci: Projekt obejmie wsparciem 24 osoby (w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn), w tym osoby niepełnosprawne, w wieku 18-29 lat, z poniższych grup:
1) osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w ks
ztałceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją kategorii NETT (POWER 2014-2020) – 18 osób (10k, 8m)
2) Ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych – 6 osób (4k, 2m)

Cel główny: wzrost zdolności do podjęcia stabilnego zatrudnienia poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne –
w okresie 01.09.2020 – 31.08.2021 r – 24 osoby (14k, 10m) w wieku 18-29 lat, zamieszkujących w woj. Podkarpackim, będących osobami biernymi zawodowo, należącymi do kategorii NEET (18 osób) lub ubogimi pracującymi, osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowe oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (6 osób), w tym min. 12 osób zamieszkujących średnie miasta wojewódzkie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz 5 osób o niskich kwalifikacjach. W projekcie min. 80% uczestników nabędzie kwalifikacje lub kompetencje zawodowe zgodne z potrzebami rynku pracy. Efektywność zatrudnieniowa projektu ogólna: 57%, ale osób w najtrudniejszej sytuacji – 42%, Efektywność zawodowa: min. 27%.

Wartość projektu: 435 366,60 zł, w tym dofinansowanie: 413 598,27 zł

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin projektu i rekrutacji
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie uczestnika projektu

 

Harmonogramy wsparcia:

 1. Październik 2020
 2. Listopad 2020
 3. Grudzień 2020
 4.  Styczeń 2021
 5. Luty 2021
 6. Marzec 2021
 7. Kwiecień 2021
 8. Maj 2021
Osoba odpowiedzialna za sporządzanie/aktualizację harmonogramu:
Karolina Fejkiel-Łabusiewicz, e-mail: fundacja.profil@gmail.com, tel. 604 655 687