„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku, gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974

Materiał prasowy PFRON

Warsztaty dla uczniów

Od dnia 16.09.2021 r. rozpoczynamy warsztaty dla uczniów w ramach projektu: „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020.

Tytuł mikroprojektu: „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii”

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej.

Projekt realizowany przez: FUNDACJA NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ PRO-FIL

Partner projektu: Karpatské centrum spolupráce, n.o. Svidník

Program szkolenia – warsztaty dla uczniów

Pandemia zmieniła nie tylko życie dorosłych. Dzieci i młodzież przez prawie 4 miesiące uczyły się zdalnie. Pomimo kilku pozytywów izolacji społecznej jakie wymienia młodzież
w wywiadach prowadzonych przez Our Kids, takich jak: większa ilość czasu na rozwijanie zainteresowań, rozpoczynanie nowych zajęć przeważają negatywne konsekwencje takiej formy pracy. Wśród nich znajdują się m. in. brak bezpośredniego kontaktu z grupą rówieśniczą, problemy z motywacją i samodyscypliną.

Podczas pandemii COVID- 19 uczniowie w związku z nauką zdalną i pozostawaniu w izolacji więcej czasu niż dotychczas korzystali z Internetu i urządzeń elektronicznych. Jak wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w 2019r. przeciętny czas dla 12 latka to około 4h. Zdaniem ekspertów obecnie czas ten się wydłużył. W celu wzmocnienia u uczniów dobrych praktyk związanych z korzystaniem z mediów podczas warsztatów poruszony zostanie temat bezpiecznego używania Internetu i negatywnych skutków nadmiernego korzystania (w tym uzależnienia).

Warsztat dla uczniów ma na celu łagodzenie negatywnych skutków związanych z systemem pracy podczas pandemii COVID-19. Zajęcia prowadzone będą w grupach klasowych, co pozwoli na wzmocnienie więzi między uczniami, integrację zespołu klasowego.

Opis warsztatów:

Zajęcia będą trwały 6 godzin i będą składały się z dwóch części tworzących wspólną całość. Im bardziej rozwinięte kompetencje społeczne tym mniejsze ryzyko nadmiernego korzystania z Internetu.

Część I – Rozwój kompetencji społecznych (4 godziny)

Zajęcia będą miały formę treningu umiejętności społecznych, który ma na celu zwiększenie zdolności do nawiązania kontaktów interpersonalnych oraz czerpania  z nich satysfakcji. Obejmą zajęcia rozwojowe: trening komunikacji, budowania motywacji oraz kreatywności.

Praca w grupie podczas warsztatu będzie koncentrowała się na odnajdywaniu własnych i grupowych zasobów, co wpłynie na wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów.

Część II- Bezpieczeństwo w sieci (2 godziny)

Zajęcia warsztatowe, których celem jest zapobieganie zagrożeniom płynącym  z nadmiernego korzystania z Internetu oraz omówienie bezpiecznego korzystania  z sieci. Warsztat obejmie pracę w zakresie korzyści i strat wynikających ze spędzania dużej ilości czasu w sieci oraz dostarczy wiedzy o mechanizmach uzależnienia. Zachęci także do alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Program – coaching psychologiczny/kompetencyjny

Badania (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Our Kids) oraz obserwacje zebrane po prowadzonej w okresie pandemii infolinii wsparcia przez Fundację PRO-FIL pokazują, jak wiele stresu, lęku i trudności przeżywa młodzież w związku ze skutkami pandemii. Stres związany jest zarówno ze zmianą sposobu nauki, niepewnością w zakresie pozyskanej wiedzy a wśród uczniów szkół zawodowych w dużej mierze z lekiem i strachem w związku z zapowiadanym bezrobociem i prognozą kryzysu wielu branż. Rozmowy psychologów z Fundacji PRO-FIL z młodzieżą pokazują, jak ważne jest dla niej to aby umieć poradzić sobie z tym stresem jak i to aby umieć odnaleźć się w nowej postpandemicznej rzeczywistości.

Dla uczniów szkół zawodowych proponuje się szkolenie w formie pracy indywidualnej jaką jest coaching psychologiczny/kompetencyjny.

Coaching psychologiczny/kompetencyjny skierowany będzie do uczniów szkół średnich. Celem spotkań będzie uzyskanie wsparcia przede wszystkim w zakresie pokonywania codziennych trudności powstałych w wyniku pandemii. W indywidualnych spotkaniach uczniów ze specjalistami, będą oni mogli pracować nad emocjami, nastrojem oraz budowaniem relacji w rzeczywistości po pandemii. Będzie to okazja do pracy nad samowiedzą i samooceną – bardzo istotnymi czynnikami w zakresie umiejętności zarówno radzenia sobie w sytuacjach trudnych jak również w budowaniu elastyczności potrzebnej współcześnie na rynku pracy.

Sytuacja pandemii to sytuacja ciągle i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Wymaga ona elastyczności i kreatywności w dostosowywaniu się do niej. Aby się szybko dostosować uczniowie na sesjach coachingowych nauczą się metod wyznaczania i osiągania celów. Pozwoli im to na szybkie, kreatywne i co najważniejsze – skuteczne działanie w dostosowywaniu się do nowych warunków. Celem coachingu jest również dostarczenie uczestnikom sesji motywacji, oraz jej utrzymanie do podejmowanych działań zarówno w trakcie trwania zadania publicznego jak i przekazanie narzędzi do utrzymania motywacji na wysokim poziomie po jego zakończeniu.

Sesje mogą mieć charakter doraźny i zapewnić wsparcie psychologiczne lub mogą być cykliczne dla konkretnych UP i obejmować będą zarówno wyznaczanie celów jak i monitorowanie postępów poprzez regularne sesje, na których coach kontroluje przeszkody do usunięcia i wyzwania, które pojawią się na drodze. Uczestnictwo w sesjach coachingu mogą przebiegać równolegle z innymi warsztatami i działaniami w ramach projektu.

Projekt „SUPERbohaterzy”,

To inicjatywa która powstała z pozytywnych doświadczeń i spotkań z wieloma inspirującymi osobami, rodzinami i instytucjami, którzy swoim zaangażowaniem, pasją, miłością są żywą promocją wartości i dobrostanu jakim jest RODZINA.

Nasz projekt został dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach dotacji na realizacje zadań z pomocy społecznej.

Jego ideą jest promocja rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz istoty ról rodzicielskich w kształtowaniu prawidłowego środowiska rodzinnego. Celem zadania jest upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi ukierunkowanych na dobro wszystkich rodzin niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Realizujemy kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną głównie do dorastającej młodzieży i osób młodych, a także przeprowadzimy szkolenia dla instytucji i podmiotów funkcjonujących w otoczeniu rodziny.